BIEDRĪBA "LATVIJAS VĒŽU UN ZIVJU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA"

LVZAA ir sabiedriska organizācija, kura dibināta 1998.gada 21.septembrī kā s/o „Latvijas vēžu audzētāju asociācija”, bet 2001.gada 25.aprīlī pārveidota par s/o „Latvjas vēžu un zivju audzētāju asociācija” un 2004.gadā par biedrību "Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija". Kopš 2004.gada LVZAA ir Centrālās un Austrumeiropas akvakultūras institūciju tīkla locekle un no 2006.gada - Eiropas akvakultūras asociācijas locekle.
Aizvadīto gadu periodā LVZAA no nelielas biedru kopas izaugusi līdz 130 biedriem, kuru darbība vērsta uz vietējā platspīļu vēža un augstvērtīgu zivju populāciju atjaunošanu dabīgajās ūdenstilpēs un akvakultūras attīstību, iesaistot zemnieku saimniecības un lauku iedzīvotājus. LVZAA sastāvu veido individuāli lauku iedzīvotāji, zemnieku saimniecības, uzņēmēju sabiedrības, vietējās pašvaldības un pašvaldību ekonomiskās apvienības. Izveidoti 3 vēžaudzēšanas centri: Ogres, Kuldīgas un Rēzeknes rajonā ap kuriem savu darbību resursu ataudzēšanā uzsākušas 26 licencētas saimniecības, no kurām 15 saimniecības uzsākušas produkcijas ražošanu. Līdz ar to var apgalvot, ka sasniegtais veido pamatu jauna virziena - vēžu akvakultūra - izveidei Latvijā. Saimniecību pieauguma tempi – 5 līdz 6 saimniecības gadā. Attīstās saldūdens zivju mazuļu akvakultūra un ataudzēšana. Asociēto saimniecību produkcija ir vēžu mazuļi, preču vēži, dažādas saldūdens zivis (foreles, zandarti, līņi, līdakas, karpas u.c.).
Savā darbībā koordinējot valsts, privātās sabiedrības, vides aizsardzības un dabas daudzveidības saglabāšanas un komerciālās intereses LVZAA veicinājusi jaunu videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu vēžaudzēšanas centros un saimniecībās:

augstvērtīgo platspīļu vēžu ieguvi inkubācijas pusintensīvā tehnoloģijā,
ūdens reciklizācijas tehnoloģijas,
vēžu barības sastāvus un izgatavošanas tehnoloģiju dažādošanu vecuma gupām un bioloģiskajiem cikliem (kāpura stadija, mazuļu stadija, čaulas maiņa).
Zivsaimniecībā LVZAA un tās biedru aktivitātes saistītas ar saldūdens resursu iesaisti augstvērtīgo zivju sugu dažādošanā, uzsākti darbi jaunu augstvērtīgu akvakultūrā audzējamu zivju sugu kultivēšanā un audzēšanā. Šo darbu ātra un efektīva veikšana novērsīs augošo spriedzi jūras zivju ieguvē, radīs pamatu importa produkcijas mazināšanai.
 

 

LVZAA veikusi un veic noteiktu darbību savu biedru, lauku iedzīvotāju un zemnieku saimniecību īpašnieku izglītošanā vēžu un zivju akvakultūrā, dīķsaimniecībā un ar to saistīto jautājumu ekonomiskā organizācijā:
profesionālās apmācības programmas (sadarbība ar VZP) Lūznavā,
pieaugušo apmācības kursi, programmas un nodrošinājums Lūznavā un LKC Ozolniekos,
  regulāras konsultācijas lauku iedzīvotājiem.

LVZAA locekļi un daudzi iedzīvotāji ir guvuši nepieciešamo profesionālo apmācību.

LVZAA izvērsusi plašu starptautisko darbību sadarbojoties ar Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas u.c. Eiropas valstu vēžu un zivju akvakultūras speciālistiem:

organizēta 26 vēžu audzētāju ekskursija uz Somiju,
regulāras konsultācijas tiek organizētas ar somu, norvēģu un zviedru speciālistiem,
ar Norvēģijas vides pētniecības institūtu (NINA) LVZAA īstenoja (2002-2007) Norvēģijas-Latviajs kopprojektu „Latvijas vēžu populāciju aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana”, kura realizācijas rezultātā apzinātas vēžu sugas daudzos ezeros un upēs. Noskaidrots, ka Latvijas ūdenstilpes apdzīvo 4 vēžu sugas: vietējā suga – platspīļu vēzis un introducētās sugas – signālvēzis, šaurspīļu vēzis un dzeloņvaigu vēzis; apmēram 50 % ezeru vēžu resursi ir izmantojami un organizējama to apsaimniekošana; izveidota datorizēta datu bāze par vēžu situāciju Latvijā,
 

 

 
vēžu dabīgo resursu apzināšana, novērtēšana, monitoringa sistēmas un vēžu akvakultūras izveide, kopā ar datorizētu datu bāzi informācijas ieguvei un uzkrāšanai veido pamatu vadāmai zivsaimniecības apakšnozarei – vēžaudzēšanai; neatliekami uzsākama vēžu dabīgo resursu apsaimniekošana, aktualizējama pašvaldību un ezeru robežnieku sadarbība,
ar 2003.gadu uzsākta monitoringa ezeru sistēmas izveide un vēžu resursu atjaunošana, ezeros ielaižot audzētavās iegūtos mazuļus; darbs dabīgo resursu atjaunošanā paralēli akvakutūras attīstībai - 16 ezeros introducēti 61254 otrās un trešās vasaras platspīļu vēžu mazuļi, no kuriem dabas aizsargājamās teritorijās - 40204 platspīļu vēžu mazuļi,
2003.gadā LVZAA sadarbībā ar Norvēģijas un Zviedrijas speciālistiem realizēja Ziemeļvalstu Ministru padomes finansētu tīkla sadarbības projektu par vēžaudzēšanas stāvokļa izpēti Baltijas un Ziemeļvalstīs. 
 

Sadarbībā ar Latvijas zivju resursu aģentūru (LZRA), Norvēģijas firmu Nofima (iepriekš Akvaforsk) un Latvijas universitāti 2008.gadā LVZAA uzsāk Norvēģijas granta projekta īstenošanu par ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un dabai draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšanu (PROMIWA).

 

 

LVZAA ir atvērta sabiedriska organizācija. Ikviens var kļūt par tās biedru, tādā kārtā ieguldot savu aktīvu līdzdalību ne tikai saldūdeņu vēžu un zivju audzēšanā, bet it sevišķi lauku attīstībā un nodarbinātības dažādošanā laukos. Laipni lūdzam!

 

LVZAA: juridiskā adrese: „Avoti”, Ogresgala pagasts, Ogres rajons, LV 5020

pasta adrese: Alberta 7-6, Rīga, LV1010

tālrunis; 29234280

fakss: 67336005

@pasts: earens@latnet.lv

 

Back ] Home ] Next ]